Grain Free Turkey Flavor

Grain Free Turkey Flavor

Only 6 Calories per Treat

Wheat, Corn & Soy Free

Made in USA

INGREDIENTS: Garbanzo Bean Flour, Potato Flour, Turkey, Sweet Potato, Coconut Oil.